കുട്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള Indian Academy of pediatrics ന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 1. പൊതുവായ ശുപാർശകൾ
  1. കഴിയുന്നത്ര, എല്ലാ കുട്ടികളും കൗമാരപ്രായക്കാരും, JUNCS ഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളും കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  2. JUNCS ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുക, ആഴ്ചയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ കഴിക്കരുത് എന്ന്  നിർദ്ദേശിക്കുക;
  3. പാരിതോഷികമായി ഇത്തരം ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കരുത്.
  4. ടെലിവിഷൻ കാണുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. 
  5. പരമ്പരാഗതവും സ്വീകാര്യവുമായ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് JUNCS ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് പകരമായി നൽകാം.  ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം മാത്രം പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ലഞ്ച് ബോക്സുകൾ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്.
 2. ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകൾക്കുപകരം പഴങ്ങൾ തന്നെ കഴിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക.
  1. 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകൾ /ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകൾ /കോളകൾ മുതലായവ  നൽകാൻ പാടുള്ളതല്ല.
  2. കുട്ടികൾക്കും കൗമാരപ്രായക്കാർക്കും (2-18 വയസ്സ്) ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകൾ, ഫ്രൂട്ട് ഡ്രിങ്കുകളും SSB-കളും പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം.
  3. ഏറ്റവും നല്ല പാനീയമായി വെള്ളം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.
  4. ജ്യൂസ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ,  2-5 വയസ്സിനുമിടയിൽ ദിവസം 125 മില്ലിയും, 5 വയസ്സിനു മുകളിൽ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക്  250 മില്ലിയും മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ.  

3. കഫീൻ അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ 

 1. കഫീൻ എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ കുട്ടികളും കൗമാരക്കാരും കഴിക്കാൻ പാടില്ല.
 2. കാർബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങൾ, ചായ, കാപ്പി എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ <5 വയസ്സ് വരെ ഒഴിവാക്കണം.  
 3. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളിലും കൗമാരപ്രായക്കാരിലും, ചായ/കോഫി യുടെ ഉപയോഗം 5-9 y-ൽ പരമാവധി അര കപ്പ് /ദിവസവും  (100 മില്ലി) കൗമാരക്കാരിൽ  (10-18 y) ഒരു കപ്പ്/ദിവസവും  (200 മില്ലി) ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തണം.

Education