Time Management

മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം
അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സർവദോന്മുഖമായ വളർച്ച .
ഞാൻ തിരക്കിലാണ്, എന്റെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ സമയം
എവിടെ എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമയം ശരിയായി
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചു കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.


സമയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ.

 1. ഒരു സമയ പട്ടിക സൂക്ഷിക്കുക
  നിങ്ങളുടെ സമയം എങ്ങനെ യാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുക ഒരു
  സമയം ലോഗ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സമയം
  ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു
  മാർഗ്ഗമാണ്. ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചത്തേക്ക് 15 മിനിറ്റ് ഇടവേളയിൽ
  നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എഴുതിവച്ചുകൊണ്ടു
  ആരംഭിക്കുക. ഫലങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക. കൂടാതെ, പാചകം, പാത്രങ്ങൾ
  & വീട് വൃത്തിയാക്കൽ, കഴുകൽ, ഇസ്തിരിയിടൽ, കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ
  പോകാൻ തയ്യാറാക്കൽ, ഗാർഡനിംഗ് മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എത്ര
  സമയം ലഭ്യമാണ് എന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും എത്ര സമയം
  ലഭ്യമാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നതിനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും
 2. സംഘടിതരായി നേടുക
  അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലാത്തതാണ് സമയ നഷ്ടത്തിന് പ്രധാന
  കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. അടുക്കളയിൽ ലേബൽ ചെയ്ത കുപ്പികളിൽ
  സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു
  സ്ഥിരം സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 3. മുൻഗണനകൾ ക്രമീകരിക്കുക
  നിങ്ങളുടെ സമയം കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്
  പ്രധാനപ്പെട്ടതും അടിയന്തരപ്രാധാന്യമുള്ളതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
  ആവശ്യമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ സാധാരണഗതിയിൽ
  ഏറ്റവും അടിയന്തിരമായ ജോലികളല്ല. . അടിയന്തരപ്രാധാന്യമുള്ള തും
  പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്,
  അത്യാവശ്യമല്ലാത്തതും എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും പ്രാധാന്യമുള്ളതും ആയി
  പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് സമയം
  ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട (അവയുടെ അടിയന്തിരപ്രാധാന്യം
  പരിഗണിക്കാതെ) നാം കുറേ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
  മുൻഗണന നൽകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി “ചെയ്യാൻ” ഒരു
  പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്. മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ
  “ചെയ്യേണ്ട” ലിസ്റ്റിലെ ഇനങ്ങൾ റാങ്ക് ചെയ്യുക (പ്രധാനപ്പെട്ടതും
  അടിയന്തരവും).

പാചകം, വൃത്തിയാക്കൽ പാത്രങ്ങൾ & വീട്, കഴുകൽ, ഇസ്തിരിയിടൽ,
സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ കുട്ടികളെ തയ്യാറാക്കൽ, ഗാർഡനിംഗ്, ഷോപ്പിംഗ്
[routines] കുട്ടികളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കൽ
സുഹൃത്തുക്കളുമായും ബന്ധുക്കളുമായും ബന്ധം പുലര് ത്തിക്കൊണ്ട്
ആസൂത്രണം, വായന, വ്യായാമം
റിലാക്സേഷൻ മുതലായവ
ഫോൺ കോളുകൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മുടെ
സാന്നിധ്യം ഒരു പ്രധാന ചടങ്ങിലേക്ക്. വളരെ അധികം ടിവി, ഫെയ്സ്
ബുക്ക്, വാട്സപ്പ് തുടങ്ങിയവ

 1. ജോലിഭാരം പങ്കുവെക്കുക :
  മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം നേടുക എന്നതിനർത്ഥം ഒരു ജോലിയുടെ
  ഉത്തരവാദിത്തം മറ്റൊരാൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക എന്നാണ്, നിങ്ങളുടെ
  വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾക്കായി നിങ്ങളുടെ സമയം
  സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു എന്നാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന
  ജോലികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, തുടർന്ന് ഉചിതമായ വ്യക്തിയെ (കൾ)
  തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവ ചെയ്യാൻ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുക . പതിവ് ജോലി
  കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അവർ
  എത്ര ചെറിയ കാര്യമാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും അത് നിങ്ങളുടെ ജോലി
  ഭാരം കുറയ്ക്കും, അവർ ജോലികളിൽ നിന്ന് പഠിക്കും. വ്യക്തി എത്ര
  നന്നായി പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും എന്തെങ്കിലും
  സഹായം നൽകുന്നതിനും ഇടക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുക,
  ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവസാനമായി,
  ഒരു ജോലി നന്നായി ചെയ്യാൻ വ്യക്തിക്ക് പ്രതിഫലം(ഒരു നല്ല
  വാക്കെങ്കിലും) നൽകാൻ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ
  മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾക്കായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ മറക്കരുത്.
 2. നിങ്ങളുടെ സമയം ഉചിതമായി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക
  ഈ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ സമയം മുൻഗണന അനുസരിച്ച്
  ചെയ്യേണ്ട ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് . തിരക്കേറിയ ആളുകൾക്ക് പോലും അവർ
  ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും തോന്നുന്നതും സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നത്
  പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ സമയ ലോഗ് ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും
  കൂടുതൽ ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ളതും ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതുമായ ദിവസം
  ആ സമയം നിങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. കുട്ടികളുമായി
  ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പരമാവധി മുൻഗണനയുള്ള സമയം ക്രമീകരിക്കുക.

ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ജോലികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും
ഊർജ്ജമുള്ളപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന മുൻഗണനാ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആദ്യം സമയം കൊടുക്കുക , തടസ്സങ്ങൾ നിന്ന് ആ
സമയത്തെ പരിരക്ഷിക്കുക. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ 3/4
ഭാഗവും ഇത് പോലെ ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. ബാക്കി സമയം സ്വപ്നം,
ചിന്ത, വായന തുടങ്ങിയ സർഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുതി
വയ്ക്കുക.

 1. നിർത്തൽ
  പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജോലികൾ മാറ്റി നിർത്താം.
  ഒരുപക്ഷേ, ഈ ജോലി വളരെ അസന്തുഷ്ടമോ അസന്തുഷ്ടമോ
  ആയിരിക്കാം. ചെയ്യുക. പിന്നീട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പമാകും.
 2. ബാഹ്യ സമയം വസ്റ്ററുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക
  നിങ്ങളുടെ സമയം മറ്റുള്ളവരും വസ്തുക്കളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന
  ബാഹ്യ ഘടകങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകളെ കുറിച്ച്
  ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചെലവഴിച്ച സമയം നിങ്ങൾക്ക്
  കുറയ്ക്കുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യാം.
 3. ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുക
  നിങ്ങൾ സ്വയം നൽകുന്ന ശ്രദ്ധയും ശ്രദ്ധയും കാലത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന
  നിക്ഷേപമാണ്. റിലാക്സ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമയം ഷെഡ്യൂൾ
  ചെയ്യുന്നത്, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഉന്മേഷം പകരാൻ നിങ്ങളെ
  സഹായിക്കും, ജോലികൾ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും പൂർത്തിയാക്കാൻ
  നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമയ സമയത്ത്,
  നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ നിലയും ഏകാഗ്രതയും ഏറ്റവും മികച്ച സമയത്ത്,
  നിങ്ങളുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കിന് അനുസരിച്ച് സമയം നിയന്ത്രിക്കാൻ
  പഠിക്കുക.
  അവസാനിക്കാത്ത ഫോൺ കോളുകൾ, അനാവശ്യ ഷോപ്പിംഗ്.
 4. പ്രതിനിധി:
  മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതിനിധിസംഘത്തിൽ നിന്ന് സഹായം നേടുക
  എന്നതിനർത്ഥം ഒരു ജോലിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മറ്റൊരാൾക്ക്
  ഏൽപ്പിക്കുക എന്നാണ്, നിങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ള
  ജോലികൾക്കായി നിങ്ങളുടെ സമയം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു എന്നാണ്.
  മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ജോലികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, തുടർന്ന്
  ഉചിതമായ വ്യക്തിയെ (കൾ) തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവ ചെയ്യാൻ
  ഡെലിഗേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു. പതിവ് ജോലി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്
  ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അവർ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

ചെയ്യുന്നതെന്തും നിങ്ങളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കും, അവർ ജോലികളിൽ നിന്ന്
പഠിക്കും. വ്യക്തി എത്ര നന്നായി പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന്
നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും എന്തെങ്കിലും സഹായം നൽകുന്നതിനും,
ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവസാനമായി,
ഒരു ജോലി നന്നായി ചെയ്യാൻ വ്യക്തിക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാൻ മറക്കരുത്
അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾക്കായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നൽകാൻ മറക്കരുത്.

 1. നിങ്ങളുടെ സമയം ഉചിതമായി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക
  ഈ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ സമയം മുൻഗണന അനുസരിച്ച്
  ചെയ്യേണ്ട ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് . തിരക്കേറിയ ആളുകൾക്ക് പോലും അവർ
  ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും തോന്നുന്നതും സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നത്
  പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ സമയ ലോഗ് ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും
  കൂടുതൽ ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ളതും ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതുമായ ദിവസം
  ആ സമയം നിങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. കുട്ടികളുമായി
  ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പരമാവധി മുൻഗണനയുള്ള സമയം ക്രമീകരിക്കുക.
  ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ജോലികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും
  ഊർജ്ജമുള്ളപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന മുൻഗണനാ
  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആദ്യം സമയം കൊടുക്കുക. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന
  സമയത്തിന്റെ 3/4 ഭാഗം സമയവും ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം. ബാക്കി
  സമയം ആസൂത്രണം, സ്വപ്നം, ചിന്ത, വായന തുടങ്ങിയ സർഗാത്മക
  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക.
  6.മാറ്റിവെക്കൽ
  പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജോലികൾ മാറ്റി വെക്കാം .
  ഒരുപക്ഷേ, ഈ ജോലി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതോ മുഷിപ്പിക്കുന്നതോ
  ആകാം.അത് ചെയ്തു തീർക്കൂ,പിന്നീട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പമാകും.
 2. ബാഹ്യ സമയം കൊല്ലികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക
  നിങ്ങളുടെ സമയം മറ്റുള്ളവരും വസ്തുക്കളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന
  ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകളെ
  കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചെലവഴിച്ച സമയം
  നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യാം.
 3. ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുക
  നിങ്ങൾ സ്വയം നൽകുന്ന ശ്രദ്ധയും പരിഗണനയും കാലത്തിന്റെ ഒരു
  പ്രധാന നിക്ഷേപമാണ്.ശാന്തമായിരിക്കുകയും ഒന്നും
  ചെയ്യാതിരിക്കുകയും വഴി ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഉന്മേഷം
  പകരാനും , ജോലികൾ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും പൂർത്തിയാക്കാനും
  സഹായിക്കുന്നു. ഊർജ്ജസ്വലതയും ഏകാഗ്രതയും ഏറ്റവും

കൂടുതലുള്ള സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കിന്നനുസരിച്ച്
ജോലികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കുക.

Education