Play (കളികള്‍)

Play (കളികള്‍)

നമുക്ക് കേൾക്കാം

കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം കളിക്കുവാനാണ്. ഈ  കളികള്‍ അവരുടെ സര്‍വ്വദോന്മുഖമായവളര്‍ച്ചക്ക് എങ്ങിനെ ഉപയുക്തമാക്കാമെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിലാണ് രക്ഷിതാവിന്റെ വിജയം.

  1. കളിയുടെ പ്രധാന്യം,
  2. എന്തൊക്കെ കളികള്‍ വീട്ടില്‍ കളിക്കാം
  3. വയസിനനുയോജ്യമായകളികളെന്തൊക്കെ
  4. കളികളെക്കുറിച്ച് രക്ഷിതാവ് ആവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 10 കാര്യങ്ങളെന്തൊക്കെ,
  5. പ്രായത്തിനനുസരിച്ചകളിക്കോപ്പുകളേവ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് അറിയുവാനുണ്ട്.

കൂടുതൽ അറിയാം

Behaviour Education Health