നിർദ്ദിഷ്ട പഠന വൈകല്യങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ

നമുക്ക് കേൾക്കാം

ഡിസ്കാൽക്കുലിയ

സ്ഥല മൂല്യം, അളവ്, നമ്പർ ലൈനുകൾ, പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് മൂല്യം, ചുമക്കുന്നതും കടമെടുക്കുന്നതും എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നു

പദപ്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതിനും ചെയ്യുന്നതിനും പ്രയാസമുണ്ട്

വിവരങ്ങളോ പരിപാടികളോ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രയാസമുണ്ട്

ഗണിത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നു

ഭിന്നസംഖ്യകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നു

മാറ്റം വരുത്തുന്നതും പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്നു

കൂട്ടൽ, കുറയ്ക്കൽ, ഗുണനം അല്ലെങ്കിൽ വിഭജനം എന്നിവ ചെയ്യുമ്പോൾ പാറ്റേണുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നു

ഭാഷഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗണിത പ്രക്രിയകൾക്ക്  പ്രയാസമുണ്ട്

ദിവസങ്ങൾ, ആഴ്ചകൾ, മാസങ്ങൾ,ഋതുക്കൾ,  മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്.

ഡിസ്ഗ്രാഫിയ

വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ എഴുതുവാനും, കൂട്ടക്ഷരങ്ങളെഴുതുവാനുള്ള  ബുധ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാം (സമയവും ശ്രദ്ധയും നൽകിയിട്ടും)

പൊരുത്തക്കേടുകൾ കാണിക്കുന്നു: സാധാരണ അക്ഷരങ്ങളും കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും ഒരുമിച്ചെഴുതുന്നു, ക്രമരഹിതമായ വലുപ്പങ്ങൾ, ആകൃതികൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങളുടെ ചരിവ്

പൂർത്തിയാകാത്ത വാക്കുകളോ അക്ഷരങ്ങളോ, ഒഴിവാക്കിയ വാക്കുകളോ ഉണ്ടാകാം.

വാക്കുകളും അക്ഷരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തമില്ലാത്ത അകലം

എഴുതുമ്പോൾ വിചിത്രമായ രീതിയിൽ കൈ വക്കുന്നു

അക്ഷര രൂപീകരണം മുൻകൂട്ടി മനസ്സിൽ കാണുവാൻ  പ്രയാസമുണ്ട്

പകർത്തുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുന്നത് മന്ദഗതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു

നേർരേഖയിൽ എഴുതുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നു

ഒരേ സമയം ചിന്തിക്കാനും എഴുതാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് (കുറിപ്പുകൾ എടുക്കൽ, ചിന്തിച്ച് എഴുതൽ.)

ഡിസ്‌ലെക്‌സിയ

സാവധാനത്തിലും കഷ്ടപ്പെട്ടും വായിക്കുന്നു

പിരിച്ചെഴുതുവാൻ ബുധ്ധിമുട്ടുന്നു

ചില വാചകങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ അസമത്വം കാണിക്കുന്നു

അക്ഷരവിന്യാസത്തിൽ പ്രശ്‌നമുണ്ട്

കൈയക്ഷരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം

അറിയപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ ഓർമ്മിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നു

എഴുതിയ ഭാഷയിൽ പ്രയാസമുണ്ട്

ഗണിതത്തിലെ  കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാം

വാക്കേതര പഠന വൈകല്യങ്ങൾ

മുഖഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരഭാഷ പോലുള്ള വാക്യേതര സൂചകങ്ങൾ‌ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ‌ പ്രശ്‌നമുണ്ടാകാം .

കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും അതിനനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ശരിയായ  ഏകോപനം ഇല്ലെന്നു വരാം.

ഇടക്കിടെ തടഞ്ഞു വീഴുകയും, മറ്റു കുട്ടികളോട് കൂട്ടിമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഷൂസ് കെട്ടുക, കത്രിക ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവ ദുഷ്‌കരമാണ്.

സാഹചര്യങ്ങൾ, സ്പേഷ്യൽ ഓറിയന്റേഷൻ, ദിശാസൂചന ആശയങ്ങൾ, ഏകോപനം എന്നിവ മനസിലാക്കാൻ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാംപറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്; പലപ്പോഴും പരിസര ബോധം നഷ്‌ടപ്പെടുകയോ ക്ഷീണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു

ദിനചര്യയിലെ  മാറ്റങ്ങളെ നേരിടാൻ പ്രയാസമുണ്ട്

മുമ്പ് പഠിച്ച വിവരങ്ങൾ പൊതുവൽക്കരിക്കുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ട്

ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്

വളരെ അക്ഷരം പ്രതിയുള്ള വിവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു

ഒരു പാഠത്തിന്റെ ഒഴുക്കിന്  അനുചിതമായതും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതുമായ  വളരെയധികം ചോദ്യങ്ങൾ  ആവർത്തിച്ച്‌ ചോദിക്കുന്നു

വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സംസാരിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് നിമിത്തം അറിവുണ്ട് എന്ന മിഥ്യാബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു

Education