പഠനപിന്നോക്കാവസ്ഥ

പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥ എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയുടെ നിലവാരമനുസരിച്ച് പഠനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്ര വളരുവാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്  . വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നോക്കം എന്നതുകൊണ്ട്  അവർ ബുദ്ധിപരമായി പിന്നോക്കമാണെന്ന്  അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല; ചില കാരണങ്ങളാൽ അവർ പഠനം ആസ്വദിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം . നിങ്ങളുടെ കുട്ടി അവളുടെ കഴിവുകൾക്ക് അനുസൃതമായി വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ,  കാരണം ഇവയിലേതെങ്കിലും ആകാം.

  1. പഠനത്തിന്  വേണ്ട  അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുടെ കുറവ്.
  2. തലച്ചോറ് അറിവ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള അപാകത.
  3. ആശയപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ.
  1. പഠനത്തിന്  വേണ്ട  അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുടെ കുറവ്.

പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ  ആവശ്യമാണ്. ഇതിനെ  പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ബ്ലോക്കുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

a. കേൾവി, കാഴ്ച പ്രശ്നങ്ങൾ, ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പതിവായി അഭാവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മെഡിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ.

b. ബൌദ്ധിക വൈകല്യം- 80 ൽ താഴെയുള്ള ഐക്യുവുള്ളവർക്ക്  പഠനത്തിൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

c. പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അഭാവം. പഠന  പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണം ഇതാണ്.

d. മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ.

e. സ്വയം നിയന്ത്രണം. ബുദ്ധിമാനായ കുട്ടികളെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പലരും സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം അവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു.

2. തലച്ചോറ് അറിവ്  വിശകലനം  ചെയ്യുന്നതിലുള്ള അപാകത

a. വായന

b. എഴുത്തു

c. കണക്ക്

d. വാക്യേതര  പഠന പ്രശ്നങ്ങൾ

3. ആശയപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തനത്തിനും അതുവഴി പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനും സഹായിക്കുന്ന ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണിവ.

കൂടുതൽ അറിയാം

Education