9 മാസം

                                                      9 മാസം
  

സാമൂഹികവും വൈകാരികവുമായ നാഴികകല്ലുകൾ

 1. അപരിചിതരെ ഭയപ്പെടുന്നു.
 2. പരിചയമുള്ള ആളുകളോട് ആഭിമുഖ്യം കാണിക്കുന്നു.
 3. ഇഷ്ടമുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്

ഭാഷാ ആശയവിനിമയ നാഴികകല്ലുകൾ.

 1. ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു
 2. വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഉദാഹരണമായി മാമ മ, ബാ 
 3. മറ്റുള്ളവരുടെ ശബ്ദങ്ങളും ആംഗ്യങ്ങളും പകർത്തുന്നു.

കോഗ്നിറ്റീവ് നാഴികക്കല്ലുകൾ പഠനം ചിന്ത പ്രശ്നപരിഹാരം

 1. ഒരു വസ്തു വീഴുമ്പോൾ അത് പോകുന്ന വഴി നോക്കി ഇരിക്കുന്നു.
 2. നിങ്ങൾ മറക്കുന്നത് അവൻ നോക്കുന്നു.
 3. ഒളിച്ചുകളിക്കുന്നു.
 4. വസ്തുക്കൾ സുഗമമായി ഒരു കയ്യിൽനിന്നും മറു കൈയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു.
 5. ധാന്യങ്ങൾ പോലുള്ളവ നുള്ളി എടുക്കുന്നു. (തള്ള വിരലിനു ചൂണ്ടു വിരലിനും ഇടയിൽ)

ചലന ശാരീരിക വികസന നാഴികക്കല്ലുകൾ

 1. തനിയെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു
 2. ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു.
 3. എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു.
 4. ഇരുന്നിടത്തുനിന്ന് എന്തിനെയെങ്കിലും പിടിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുന്നു.

എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാകും

 1. പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളോടും ആളുകളോടു കുഞ്ഞു പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് സന്തോഷം നൽകുന്നതും സുഖപ്രദമായതുമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തുടരുക.
 2. അവൾ നീങ്ങുമ്പോൾ അടുത്തു നിൽക്കുക അതുവഴി നിങ്ങൾ അടുത്ത ഉണ്ടെന്ന് അവൾക്കറിയാം
 3. ദിനചര്യകൾ തുടങ്ങുക,  “എൻറെ ഊഴം നിൻറെ ഊഴം” തുടങ്ങിയവ  ഉപയോഗിക്കുന്ന കളികൾ കളിക്കുക.
 4. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് എന്തു തോന്നുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണത്തിന് നീ വളരെ ദുഃഖിതനാണ് അത് മാറ്റുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കാം.
 5. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് എന്താണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് വിവരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് “ചുവപ്പ്, ബോൾ” എന്നിങ്ങനെ.
 6. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളോടും ആളുകളോടു കുഞ്ഞു പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് സന്തോഷം നൽകുന്നതും സുഖപ്രദമായതുമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തുടരുക.
 7. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ശബ്ദങ്ങളും വാക്കുകളും പകർത്തുക.
 8. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങൾക്കായി ആവശ്യപ്പെടുക ഉദാഹരണത്തിന് നിൽക്കരുത് എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇരിക്കാം എന്ന് പറയുക.
 9. പന്തുകൾ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ഉരുട്ടി കൊണ്ടും, കളിപ്പാട്ട കാറുകൾ തള്ളിക്കൊണ്ടും ബ്ലോക്കുകൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്യുക വഴിയും  കാരണവും ഫലവും പഠിപ്പിക്കുക.
 10. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 11. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് നീങ്ങാനും പരിവേഷണം ചെയ്യാനും ധാരാളം   അവസരം  നൽകുക.
Education