ദിനചര്യകൾ

നമുക്ക് കേൾക്കാം

1-8 വർഷം വരെ അനുയോജ്യമായ ദിനചര്യകൾ
കുടുംബ ദിനചര്യകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ചില നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ:

 1. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം ആസൂത്രണം ചെയ്യുക –
  ഉദാഹരണത്തിന് ജോലിക്കും, സ്കൂളിനും; മുമ്പും ശേഷവും.
  കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായി നടക്കുകയും, ഒരു ദിനചര്യ
  ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
 2. ഫോൺ, ടീവീ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗം പോലുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമയ പരിധി നിശ്ചയിക്കുക, മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഒരു
  നിശ്ചിത സമയ ദൈർഘ്യത്തിൽ മാത്രം ടിവി കാണുക പോലുള്ള പതിവ്
  ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാക്കുക.
 3. കുട്ടിയുമായി ദിനചര്യകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. ലളിതവും
  സ്ഥിരവുമായ വിശദീകരണങ്ങൾ – ഉദാഹരണത്തിന്, ‘ആദ്യം പല്ലു വൃത്തിയാക്കൽ പിന്നെ കഥ പറയൽ.”


ദിനചര്യകൾ പാലിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുവാൻ ചില ആശയങ്ങൾ ഇതാ:

 1. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലത്ത് ദിനചര്യകളുടെ ഒരു ചിത്രമുള്ള പോസ്റ്റർ വയ്ക്കുക.
 2. കുട്ടി തനിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ദിനചര്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ
  ഇടപെടുക – ഉദാഹരണത്തിന്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ കഴുകൽ.
 3. മാതാപിതാക്കളുടെ സഹായമില്ലാതെ ദിനചര്യ പിന്തുടരാൻ കുട്ടിയെ
  ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉണരാൻ സമയം,
  സ്കൂളിനായി തയ്യാറെടുക്കാൻ സമയം, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ
  കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ സമയമായി എന്നിവയ്ക്ക്
  കുട്ടിയുടെ മുറിയിൽ റേഡിയോ അലാറം ക്ലോക്ക് വയ്ക്കുക.
 4. ദിനചര്യയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ പ്രായത്തിന്നനുസൃതമാണോയെന്ന് എന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പ്രീസ്കൂളർക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിയും.
 5. പരസഹായമില്ലാതെ ദിനചര്യ പിന്തുടരുമ്പോൾ കുട്ടിയെ
  ശ്രദ്ധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുക.
Education